Algemeen Reglement ZVTA

 1. De deelnemende spelers dienen de minimum leeftijd te hebben bereikt van 16 jaar op het moment van deelname.
 2. De speelduur van de wedstrijden is 2 x 20 minuten.
 3. Er wordt gespeeld volgens de KNVB zaalvoetbal regels.
 4. Elk team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd in sporttenue aanwezig te zijn. Is dit niet het geval, wordt dit als niet op komen dagen beschouwd. (zie pt. 6)
 5. 2x geel = automatisch rood. Desbetreffende speler (of coach) dient de zaal te verlaten. Na 5 min mag het team een nieuwe speler inbrengen.
 6. Bij te laat of niet op komen dagen worden 3 wedstrijdpunten in mindering gebracht en wordt de wedstrijd 5-0 verloren verklaard. Bovendien wordt aan het niet op komen dagen / te laat gekomen team een geldboete van €50,00 opgelegd. Deze boete dient binnen een week te zijn voldaan aan de organisatie. Bij herhaling van bovenstaande of het niet voldoen aan het gestelde betalingstermijn(1 week), volgt uitsluiting van deelname aan de competitie en wordt er wederom een geldboete van € 50,00 opgelegd. De gespeelde wedstrijden van het desbetreffende team worden als niet gespeeld beschouwd. Alle spelers van het desbetreffende team worden gedurende 1 jaar uitgesloten van deelname aan de competitie.
 7. Afmeldingen dienen 48 uur voor de wedstrijd en per email te worden verstuurd naar ronald@zvta.nl. De strafcommissie neemt de melding in behandeling. Wanneer de afmelding niet akkoord wordt bevonden, treed regel 6 van het algemeen reglement in werking.
 8. De organisatie wijst erop, dat indien voor aanvang van de wedstrijd een team geen spelerskaarten kan overleggen, zij de gelegenheid krijgen dit voor de rust alsnog te doen en deze in te leveren bij de tijdwaarnemer. Zijn de kaarten voor aanvang van de 2e helft nog niet aanwezig, dan wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en wordt het team wat in gebreke is gebleven bestraft met een € 30,00 boete en 5-0 verlies.
 9. Een team dat uit de competitie is genomen wordt gedurende het lopende seizoen uitgesloten van de zaalvoetbalcompetitie en beker.
 10. Het onreglementair verlaten van het speelveld wordt bestraft volgens pt. 6.
 11. Eenieder die plaatsneemt op de spelersbank dient in het bezit te zijn van een geldige spelers/coach- of verzorgingskaart ( met recente pasfoto).
 12. Het maximaal in te schrijven aantal spelers per team is 20. ( minimaal 8, inclusief keeper)
 13. Nieuwe spelers mogen gedurende het grootste gedeelte van het seizoen opgegeven worden. De gegevens dienen 1 week voor aanvang van de eerstvolgende wedstrijd bekend te zijn bij de organisatie. Let op : na 1 maart accepteren wij geen nieuwe inschrijvingen meer.
 14. Vanaf het moment dat een speler een bindende wedstrijd voor een team gespeeld heeft, kan hij/zij gedurende het seizoen niet meer van team wisselen.
 15. Er is competitie op de vrijdagavonden. Teams die elders ook spelen dienen er rekening mee te houden dat hiervoor geen uitstel wordt gegeven. Het uitgegeven competitieprogramma is bindend. Wijzigingen zijn hierin niet mogelijk.
 16. Het in beroep gaan tegen een opgelegde straf is mogelijk, tenzij dit  schriftelijk en binnen 7 dagen na verzenddatum van het schorsingsbesluit plaatsvindt.
 17. De coach van het team mag meespelen mits hij in het bezit is van een spelerskaart en hij niet opgegeven staat bij een ander team.
 18. Een geschorste speler of coach mag niet op de speelvloer komen, dit betekent dat hij/zij ook niet op de bank plaats mag nemen.
 19. Wanneer beide teams in (nagenoeg) dezelfde kleur tenue spelen, is het eerst genoemde team verplicht een andere kleur shirts of hesjes aan te trekken.
 20. Het dragen van scherpe voorwerpen is niet toegestaan. Hieronder vallen ook horloges, armbanden etc.
 21. Elk team dient een aanvoerder te hebben, herkenbaar aan een aanvoerdersband. Voor elke wedstrijd dient de aanvoerder zich te melden bij de scheidsrechter op de middenstip. Bij het niet dragen van een aanvoerdersband wordt een boete opgelegd van € 10,00.
 22. Deelname aan de ZVTA zaalvoetbalcompetitie is geheel op eigen risico. ZVTA is op geen enkele manier aansprakelijk voor letsel, diefstal of andere schade.
 23. Onregelmatigheden welke tijdens de wedstrijd niet door de scheidsrechter worden waargenomen, kunnen achteraf door het bestuur aan de strafcommissie kenbaar gemaakt worden.
 24. Het is gedurende de wedstrijd niet toegestaan de zaal te verlaten zonder de scheidsrechter daarvan in kennis te hebben gesteld. Ditzelfde geldt voor de draaipauzes.
 25. Het doelsaldo is een beslissende factor. Is dit gelijk, eindigt het team met de meeste gescoorde doelpunten boven het andere team. Is dit ook gelijk, dan geldt het onderlinge resultaat.
 26. Bij het niet nakomen van dit regelement kan ZVTA beslissen tot het nemen van strafmaatregelen.
 27. Teams die niet aan de financiële verplichtingen voldoen, worden van deelname aan de competitie uitgesloten.
 28. Spelers of begeleiders die voor aanvang van een wedstrijd alcohol of andere pepmiddelen hebben gebruikt, en daarbij agressief of vreemd gedrag vertonen, kunnen door de scheidsrechter of organisatie definitief van deelname worden uitgesloten.
 29. In het verband met de veiligheid is het niet toegestaan om met glaswerk het speelveld of de tribune te betreden.
 30. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie